Prehlásenie

Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami uvedenými v autorských právach a prehlásení. ITC Group s.r.o. môže príležitostne zmeniť autorské práva a prehlásenie uvedené nižšie a to bez ďalšieho upozornenia.

Autorské práva a prehlásenie

Obsah webu je presný, aktuálny a pravidelne aktualizovaný ale ITC Group sro neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia ohľadom presnosti, aktuálnosť a úplnosť týchto webových stránok.

ITC Group s.r.o. môže zmeniť formát a obsah tejto webovej stránky kedykoľvek. ITC Group s.r.o. môže pozastaviť činnosť tejto webovej stránky z akéhokoľvek dôvodu, a vyhradzuje si právo ukončiť prístup na tieto stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

ITC Group s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, či už priame, nepriame, náhodné alebo následné, vzniknuté z prístupu, použitia alebo spoliehania sa na čokoľvek z obsahu na týchto webových stránkach. ITC Group s.r.o. nebude platiť žiadne škody, či už ide o straty alebo poškodenia, trestné alebo iné, používaním tejto stránky alebo spoliehania sa na čokoľvek z obsahu tejto webovej stránky alebo stránok, na ktoré je tento web je prepojený.

Autorské práva na akýkoľvek materiál vytvorený autorom sú vyhradené. Rozmnožovanie alebo používanie objektov, ako sú obrázky, grafy, zvuky alebo texty v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez súhlasu autora. Vyhlásenie o autorských právach, prehlásenie a obsah týchto webových stránok, sa riadia výhradne podľa slovenského práva bez ohľadu na kolízne normy. Ak všetky spory vyplývajúce alebo v súvislosti s týmto právnym upozornením nie je možné vyriešiť priateľsky, bude rozhodnuté na Okresnom Súde Bratislava I, Slovenská republika.

Servisované značky

ITC Group 2022 © ITC Group